Obchodní podmínkyProvozovatel

Provozovatelem sítě Fenixcraft.cz je:

Jindřich Pospíšil, se sídlem: Budov 38,
Ústí nad Labem 40322, Česká republika.
Identifikační číslo (IČO): 09359931

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Jindřich Pospíšil, se sídlem Budov 38, Ústí nad Labem 40322, Česká republika, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČ 09359931 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://obchod.fenixcraft.cz/ (dále jen „webová stránka“ nebo „obchod“) a herním serveru.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pravidla používání služeb sítě Fenixcraft.cz jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://fenixcraft.cz/pravidla/ pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

 

Kupní smlouva

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním sítě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu platby platbu dokončí (při zvolení jiné platební metody, než je SMS, je kupující povinen uvést správnou e-mailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky).

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojení s balením a dodáním zboží jsou 0 Kč a nemusí již být dále uváděny (pokud není uvedeno jinak).

Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje platby.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze strany kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat výhody v případě porušení Pravidel, bez nároku na náhradu či vrácení kupní ceny. Pravidla sítě fenixcraft.cz jsou dostupná na adrese https://fenixcraft.cz/pravidla.

 

Přeprava a dodání zboží

Při objednání digitálního produktu dodávaného bez fyzického nosiče – např. přidělení ranku, herních grošů, klíčů, prémiových itemů ve hře či kosmetických úprav (dále jen „Výhody“) – dochází k dodání zboží ihned po přijetí platby za objednávku prodávajícím. V případě nedodání zakoupených Výhod do 3 dnů od správného zaplacení objednávky má zákazník nárok na podání reklamace objednávky.

Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci minimálně jeden rok od vzniku nákupu a platnosti této kupní smlouvy mezi prodávajícím a nakupujícím.

V případě, že kupující neuchová potvrzení o platbě a nebude možné ověřit platnost nákupu dodávaného zboží, stává se nákup neplatným.

 

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak).

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím zvoleného platebního systému.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Kupující při nákupu souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail) [email protected] nebo na komunikační platformě (dále jen „Discord“) – pomocí Ticket systému. Prodávající však doporučuje zasílat odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozích bodů obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Výhody a balíčky

Výhody lze zakoupit dle postupu, který je uveden na webových stránkách či síti serverů Fenixcraft.cz

Výhody jsou určeny ke zlepšení požitku hraní a odlišení od ostatních účtů bez výhod na síti Fenixcraft.cz.

Kupující bere na vědomí, že provozovatel má kdykoliv právo změnit výhody bez povinnosti poskytnutí kompenzace či náhrady kupujícímu.

 

Reklamace

Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou službu (V případě platby pomocí SMS snímkem obrazovky, případně dostatečně čitelnou fotografií, na které bude vidět datum a čas odeslání SMS, její tvar, číslo, na které byla SMS odeslána, a případně zpětná SMS, kterou poskytovatel plateb zaslal zpět. V případě jiné platby poté získaným potvrzením o zaplacení služby).

Kupující je oprávněn podat reklamaci prodávajícímu v případě, že:

 • Nebylo doručeno zakoupené zboží.
 • Částka uvedená na webových stránkách se neshoduje s částkou, kterou kupující zaplatil.
 • Kupující odeslal platbu ve špatném formátu (v případě SMS). Tyto platby jsou poté řešeny s poskytovatelem platební brány.
 • Kupující uvedl chybné údaje.

   

 • Doručování

  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  Kupujícímu může být doručována SMS související se zbožím nebo službami.

   

  Zákaznická podpora

  V případě problémů s využíváním služeb má kupující možnost kontaktovat zákaznickou podporu dle informací uvedených na webové stránce https://obchod.fenixcraft.cz/ .

  Kupujícímu nenáleží žádná forma kompenzace v případě pozdní odpovědi ze strany poskytovatele.

  V případě nejasného specifikování dotazu či zvolení nesprávné formy komunikace není poskytovatel povinen poskytnout odpověď. Poskytovatel nezaručuje dostupnost telefonického kontaktu, doporučujeme využít alternativní metody kontaktování společnosti.

  Doba odpovědi na zprávu od zákazníka může trvat až 5 dní dle zvoleného typu kontaktování naší zákaznické podpory.

  Ochrana osobních údajů

  Veškeré informace o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi jsou vždy uvedeny na webové stránce https://obchod.fenixcraft.cz/privacy-policy/.

   

  Ukončení provozu herního serveru

  V případě uzavření sítě Fenixcraft.cz kupující nemá nárok na vrácení peněžní částky ze zakoupených výhod, pokud je nákup starší 14 dní.

   

  Řešení sporů se spotřebiteli

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti budou zaslány na emailovou adresu kupujícího.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   

  Závěrečná ustanovení

  Pokud právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Tímto ujednáním však nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

  V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.

  Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u provozovatele, ale není veřejně přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a Podmínky uložit.

  Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2023.