Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem portálu Fenixcraft.cz je:

Jindřich Pospíšil, se sídlem: Budov 38, Ústí nad Labem 40322, Česká republika.

Identifikační číslo (IČO): 09359931

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Jindřich Pospíšil, se sídlem Budov 38, Ústí nad Labem 40322, Česká republika, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČ 09359931 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://obchod.fenixcraft.cz/ (dále jen „webová stránka“ nebo „obchod“) a herním serveru.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Pravidla užívání portálu Fenixcraft.cz pro všechny uživatele jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://fenixcraft.cz/pravidla pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

2. Kupní smlouva

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním sítě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Pro objednání zboží kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu platby platbu dokončí (při zvolení jiné platební metody, než je SMS, je kupující povinen uvést správnou e-mailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky).

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojení s balením a dodáním zboží jsou 0 Kč a nemusí již být dále uváděny (pokud není uvedeno jinak).

2.4 Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje platby.

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze strany kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

3. Povaha prodávaného zboží

3.1 Předmět prodeje

3.1.1 Předmětem prodeje je výhradně nepřenosné omezené právo na jednorázové užití dané virtuální položky (dále jen Virtuální obsah). Předmětem prodeje není virtuální produkt.

3.1.2 Právo na užití daného Virtuálního obsahu je zpřístupněné jednorázově na herním portálu Fenixcraft.cz, po úspěšném dokončení objednávky a přijetí platby na účet uvedený kupujícím v objednávce a to automaticky. Kupující je povinen zajistit, aby uživatelský účet uvedený v objednávce byl správný a aktuální.

3.1.3 Prodávající nenese odpovědnost za nesprávně uvedené údaje kupujícím, které mohou vést k nedoručení nebo nesprávnému zpřístupnění Virtuálního obsahu.

3.1.4 Virtuální obsah nemá žádnou peněžní hodnotu. Virtuální obsah nelze převést ani ho směnit za žádný druh „skutečných“ peněz. Vrácení peněz za zakoupení licence k přístupu k Virtuálnímu obsahu není možné, kromě situací, kdy to prodávající výslovně povoluje.

3.1.5 Virtuálním obsahem kupujícímu ve skutečnosti poskytujeme osobní, nevýhradní, nepřenosnou, nepodlicencovatelnou, odvolatelnou, omezenou licenci k užívání Virtuálního obsahu pouze ve spojitosti s užíváním příslušných služeb portálu fenixcraft.cz.

3.1.6 Bez ohledu na ustanovení těchto Podmínek, která stanovují jinak, bere kupující na vědomí a souhlasí s tím, že nemá žádný vlastnický podíl či jinou majetkovou účast na jeho uživatelském účtu a že všechna práva k jeho uživatelskému účtu jsou a vždy budou náležet a vznikat ve prospěch Provozovatele. Dále kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá žádný titul, vlastnictví či jinou majetkovou účast ve Virtuálním obsahu, bez ohledu na jakékoliv nabídnuté či zaplacené protiplnění.

3.1.7 Dále Prodávající žádným způsobem, s výjimkou případů úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti nebo v rozsahu, do kterého tyto Podmínky stanovují jinak, nebo pokud to jinak vyžadují platné právní předpisy, neodpovídá za zničení, vymazání, pozměnění, vady, hackování či kteroukoliv jinou škodu nebo ztrátu jakéhokoliv druhu způsobenou na Virtuálním obsahu až do vypršení platnosti či zrušení uživatelského účtu nebo našich odůvodněných změn.

3.1.8 V rámci snahy neustále zdokonalovat služby Fenixcraft.cz, vyvíjet je a udržovat je bezpečné, zábavné a zabezpečené, je Provozovatel oprávněn smazat, změnit, přemístit, přebalit, změnit cenu či převést veškerý Herní obsah, včetně Virtuálního obsahu, jako celek nebo jen část, s předchozím oznámením nebo bez něj, a to v rozsahu povoleném zákonem. Virtuální obsah se například může (a pravděpodobně bude) v průběhu času vyvíjet za účelem zdokonalení služeb Fenixcraft.cz (včetně důvodů vyvážení hry, oprav chyb nebo grafického vylepšení) nebo z regulatorních či právních důvodů.

3.1.9 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat právo na přístup k Virtuálnímu obsahu v případě porušení Uživatelských pravidel, bez nároku na náhradu či vrácení kupní ceny. Uživatelská pravidla sítě fenixcraft.cz jsou dostupná na adrese https://fenixcraft.cz/pravidla.

3.2 Virtuální obsah

3.2.1 Virtuální obsah lze zakoupit dle postupu, který je uveden na webových stránkách či portálu Fenixcraft.cz.

3.2.2 Virtuální obsah je určen ke zlepšení požitku hraní a odlišení od ostatních účtů bez těchto výhod na portálu Fenixcraft.cz.

3.3 Uživatelská Pravidla portálu Fenixcraft a omezení přístupu k Virtuálnímu obsahu

3.3.1 Kupující souhlasí s dodržováním Uživatelských pravidel.

3.3.2 Uživatelská pravidla jsou uvedena na stránce https://fenixcraft.cz/pravidla.

3.3.3 Kupující je povinen tato uživatelská pravidla dodržovat. Těmito pravidly se řídí jak při svém chování a jednání ve hře, tak mimo ni, při užívání služeb portálu Fenixcraft.cz.

3.3.4 Omezení či pozastavení uživatelského účtu Uživatelský účet kupujícího může být omezen či pozastaven, pokud máme důvodně za to, že:

3.3.4.1 V případě omezení či pozastavení účtu z důvodu porušení Uživatelských pravidel či těchto podmínek si prodávající vyhrazuje právo:

3.3.4.2 Kupující bude v takových případech stále mít přístup ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím webové administrace admin.fenixcraft.cz.

3.3.4.3 Prodávající si vyhrazuje právo rozhodovat o délce a způsobu omezení uživatelského účtu dle vlastního uvážení.

3.3.4.4 V případě omezení či pozastavení účtu z důvodu porušení uživatelských pravidel nemá kupující nárok na náhradu za zakoupený Virtuální obsah nebo jiné kompenzace.

3.3.4.5 Kupující rozumí a souhlasí s tím, že nákup tohoto Virtuálního obsahu je spojen s rizikem zrušení či pozastavení jeho uživatelského účtu v souladu s těmito Podmínkami a že při užívání si je tohoto rizika vědom(a) a dle toho náležitě jedná.

4. Potvrzení objednávky

4.1 Po úspěšném dokončení objednávky obdrží kupující potvrzení o zaplacení a zpřístupnění Virtuálního obsahu na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce.

5. Přeprava a dodání zakoupené položky

5.1 Při objednání Virtuálního obsahu dodávaného bez fyzického nosiče – např. přidělení ranku, herních grošů, klíčů, prémiových itemů ve hře či kosmetických úprav (dále jen „Výhody“) – dochází k dodání zboží ihned po přijetí platby za objednávku prodávajícím. V případě nedodání zakoupených Výhod do 3 dnů od správného zaplacení objednávky má kupující nárok na podání reklamace objednávky.

5.2 Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci minimálně jeden rok od vzniku nákupu a platnosti této kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5.3 V případě, že kupující neuchová potvrzení o platbě a nebude možné ověřit platnost nákupu dodávaného zboží, stává se nákup neplatným.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

6.2 Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.

6.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak).

6.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím zvoleného platebního systému.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

7.2 Kupující při nákupu souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.3 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle zákona odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail) [email protected] nebo na komunikační platformě (dále jen „Discord“) – pomocí Ticket systému.

7.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozích bodů obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.6 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Reklamace

8.1 Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou službu (V případě platby pomocí SMS snímkem obrazovky, případně dostatečně čitelnou fotografií, na které bude vidět datum a čas odeslání SMS, její tvar, číslo, na které byla SMS odeslána, a případně zpětná SMS, kterou poskytovatel plateb zaslal zpět. V případě jiné platby poté získaným potvrzením o zaplacení služby).

9. Doručování

9.1 Kupujícímu může být zboží doručováno na uživatelský účet, uvedený kupujícím v objednávce.

9.2 Kupujícímu může být doručována SMS související se zbožím nebo službami.

10. Zákaznická podpora

10.1 V případě problémů s využíváním služeb má kupující možnost kontaktovat zákaznickou podporu dle informací uvedených na webové stránce https://obchod.fenixcraft.cz/.

10.2 Kupujícímu nenáleží žádná forma kompenzace v případě pozdní odpovědi ze strany poskytovatele.

10.3 V případě nejasného specifikování dotazu či zvolení nesprávné formy komunikace není poskytovatel povinen poskytnout odpověď. Poskytovatel nezaručuje dostupnost telefonického kontaktu, doporučujeme využít alternativní metody kontaktování společnosti.

10.4 Doba odpovědi na zprávu od zákazníka může trvat až 5 dní dle zvoleného typu kontaktování naší zákaznické podpory.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Veškeré informace o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi jsou vždy uvedeny na webové stránce https://obchod.fenixcraft.cz/privacy-policy/.

12. Řešení sporů se spotřebiteli

12.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti budou zaslány na emailovou adresu kupujícího.

12.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

12.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Tímto ujednáním však nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

13.2 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.

13.3 Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u provozovatele, ale není veřejně přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.06.2024.

Reklamační řád:

1. Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád upravuje podmínky a postupy při reklamaci nepřenosného omezeného práva na jednorázové užití virtuálních položek zakoupených prostřednictvím našeho obchodu. Postupujeme v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

2. Právo na reklamaci
Kupující má právo na reklamaci nepřenosného omezeného práva na jednorázové užití virtuální položky, pokud nebylo možné právo užít tak, jak bylo sjednáno.

3. Podání reklamace
Reklamaci lze uplatnit elektronicky prostřednictvím naší zákaznické podpory na e-mailové adrese: [email protected]. Při podání reklamace je třeba uvést:

4. Povinnost doložit platbu
Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil za právo na užití. Ideálně pomocí elektronického potvrzení o přijetí platby, které obdrží od prodávajícího po obdržení platby prodávajícím. V případě platby pomocí SMS je třeba přiložit snímek obrazovky nebo dostatečně čitelnou fotografii, na které bude vidět datum a čas odeslání SMS, její tvar, číslo, na které byla SMS odeslána, a případně zpětná SMS, kterou poskytovatel plateb zaslal zpět. V případě jiné platby je třeba přiložit získané potvrzení o zaplacení služby.

5. Potvrzení o přijetí reklamace
Po obdržení reklamace zašle prodávající kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace. Toto potvrzení bude obsahovat:


6. Lhůty pro vyřízení reklamace
Reklamace musí být vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující a prodávající nedohodnou na delší lhůtě. Kupující bude o vyřízení reklamace informován elektronicky. Podmínkou pro nepřerušený běh této lhůty je poskytnutí veškeré požadované součinnosti kupujícím, zejména doložení platby a dalších potřebných dokumentů.

7. Způsob vyřízení reklamace
Při uznání reklamace má kupující právo na jeden z následujících způsobů vyřízení: Zajištění funkčnosti práva na užití Poskytnutí náhradního práva na užití Sleva z kupní ceny Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

8. Zamítnutí reklamace
V případě zamítnutí reklamace bude kupující písemně informován o důvodech zamítnutí. Toto potvrzení bude obsahovat datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí.

9. Mimosoudní řešení sporů
Pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením reklamace, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) k mimosoudnímu řešení sporů (ADR).

10. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný a účinný od 06.06.2024 a je dostupný na našich webových stránkách. Změny reklamačního řádu budou zveřejněny na našich webových stránkách a spotřebitel bude informován elektronicky.

Kontaktní údaje pro reklamace:
Jindřich Pospíšil
Budov 38, Ústí nad Labem, 40322
[email protected]